Ptáci pozorovaní na polním hnojišti u Semil

  • úterý, 05 červenec 2016 17:52

Velká hnojiště jsou součástí intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny už několik desetiletí. Obvykle po několik let se zde ukládá hnůj z velkokapacitních kravínů, aby se potom rozvezl po okolních polích a místo je pak rozoráno. Uprostřed polí bývá hnojiště často místem, kde se ptáci koncentrují při hledání potravy a některé druhy tu i hnízdí. Tak tomu bylo i v případě velkého hnojiště u obce Záhoří u Semil (kvadrát 5357), kde autoři v letech 1998 – 2000 prováděli ornitologický výzkum. První z autorů zde prováděl po celý rok pravidelná terénní pozorování, druhý během jarního a letního období prováděl se svou ženou odchyty ptáků do nárazových sítí za účelem kroužkování.

Popis lokality

Hnojiště se nacházelo mezi obcemi Proseč a Záhoří asi 4 km západně od Semil v nadmořské výšce 470 m. Zemědělské družstvo zde naváželo hnůj od roku 1997 až do listopadu roku 2000. Před rozvezením bylo 120 m dlouhé, místy až 10 m široké a přes 2 m vysoké s orientací východ – západ. Severní strana byla zarostlá po celé délce ruderální vegetací, z jižní strany se navážel i několikrát denně kravský hnůj. Po celé sledované období bylo na této straně několik velkých kaluží močůvky. Několik keřů na jižní straně a na severní malý ostrov rákosí (asi 4 ary) vzdálený 50 m od hnojiště dokreslují popis lokality. Ve sledovaném období se na okolních polích pěstovala pšenice a kukuřice.

Výskyt ptáků na lokalitě

Ptáci se na hnojišti vyskytovali po celý rok. Nejvíce ptáků tu bylo možné pozorovat v době jarního tahu (březen) nebo v době pohnízdní potulky a začínajícího podzimního tahu (srpen). Početně nejsilnější skupinou byly druhy, které na hnojišti hledaly potravu (74) a 8 druhů na lokalitě hnízdilo.. Celkem jsme na hnojišti a okolních polích ve sledovaném období zjistili 82 druhů ptáků. Některé dny bylo druhové složení velmi pestré. Tak např. 20.6.1999 v 11 hodin dopoledne jsme na hnojišti pozorovali najednou tyto druhy – špaček obecný 30 ex., hrdlička divoká 2 ex., holub hřivnáč 2 ex., holub doupňák 2 ex., konipas bílý 2 ex., ťuhýk obecný, pěnice hnědokřídlá, drozd brávník 2 ex., strnad obecný a krkavec velký 4 ex. (celkem 47 ex.). V letním období např. 10.8.2000 v 10 hodin jsme zaznamenali tyto druhy ptáků – káně lesní, poštolka obecná 2 ex., holub hřivnáč, holub doupňák, vlaštovka obecná 30 ex., jiřička obecná 20 ex., konipas bílý 20 ex., konipas horský, rehek domácí, červenka obecná, pěnice slavíková, budníček menší, budníček větší, linduška lesní, drozd zpěvný, drozd brávník 4 ex., drozd kvíčala, ťuhýk obecný 3 ex., špaček obecný 50 ex., konopka obecná, pěnkava obecná, strnad obecný, sojka obecná a straka obecná 3 ex. (celkem 148 ex.). Co se týče denní doby, nejvíce ptáků jsme na hnojišti pozorovali brzy ráno a dopoledne. V odpoledních hodinách aktivita ptáků znatelně slábla zejména v teplých letních dnech. Ranní a dopolední odchyty byly rovněž podstatně bohatší.

Přehled zjištěných druhů ptáků

1. Kachna divoká (Anas platyrhynchos) – hnízdila v blízkém okolí, na kalužích močůvky byla často pozorována brzy ráno nebo večer, 1.8.2000 12 ex.
2. Luňák červený (Milvus milvus) – vzácný v době tahu, 4.4.1999 1 ex. na poli
3. Moták pochop (Circus aeruginosus) – vzácný v době hnízdění a tahu, 25.6. – 6.7.2000 lovila pravidelně nad hnojištěm a v okolních polích adultní samice (nejbližší hnízdiště vzdálené asi 20 km)
4. Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) – hnízdí v okolí, na lokalitě byl pozorován při lovu 9.4.2000
5. Krahujec obecný (Accipiter nisus) – tento dravec byl na hnojišti pozorován často a v době hnízdění zde pravidelně lovil potravu, 26.6.1999 samec ulovil brávníka, 11.8.1999 lovila samice neúspěšně konipasy
6. Káně lesní (Buteo buteo) – hojná po celý rok, 8.1. – 17.2.2000 sedávaly 2 ex. pravidelně na jednom keři, 17.10.2000 18 ex. na tahu
7. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – běžná po celý rok, dvakrát se chytila i do sítě pro pěvce, 5.6.1999 pozorován nálet na hejno špačků, 23.7.2000 7 ex., 10.8.2000 lovil 1 ex. na hnojišti hmyz, 31.7.2000 zabila v síti chyceného vodouše kropenatého a konipasa bílého (KLÁPŠTĚ & KLÁPŠŤOVÁ 2002)
8. Ostříž lesní (Falco subbuteo) – v okolí vzácně hnízdící druh, v roce 1998 v hnízdní době často lovil nad hnojištěm drobné pěvce
9. Křepelka polní (Coturnix coturnix) – některé roky na lokalitě pravděpodobně hnízdila, 27.5. – 6.7.2000 se 1 samec stále ozýval z pšeničného pole poblíž hnojiště
10. Bažant obecný (Phasianus colchicus) – letní a podzimní výskyt byl podmíněný vypouštěním polokrotkých bažantíků v okolí, 29.6.2000 tokal jeden kohout na vrcholu hnojiště, 18.9.2000 3 ex.
11. Kulík říční (Charadrius dubius) – v době tahu vzácný, v hnízdní době běžný, 30.3.2000 1 ex., 23.5.1999 10 ex. na poli u hnojiště
12. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – v některých letech hnízdil v okolí 1 pár, v době tahu běžná, 8.10.2000 100 ex. na poli
13. Bekasina otavní (Gallinago gallinago) – pouze v době tahu, 8.10.2000 2 ex.
14. Bekasina větší (Gallinago media) – velmi vzácná v době tahu, 23.9.2000 kvečeru 1 ex.
15. Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) – vyskytoval se u louží močůvky pravidelně v pohnízdní době, 18.6.2000 1 ex.,31.7.2000 3 ex.
16. Vodouš bahenní (Tringa glareola) – pouze v době tahu, 17.5.1999 1 ex., 30.7.2000 4 ex.
17. Holub doupňák (Columba oenas) – na lokalitě se objevoval v době tahu i v době hnízdění, 27.2.2000 4 ex., 12.3.2000 27 ex., 30.5.2000 15 ex.
18. Holub hřivnáč (Columba palumbus) – běžný v době tahu i hnízdění, 5.4.2000 50 ex., 30.5.2000 25 ex.
19. Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) – byla pozorována pouze při přeletu, 17.10.2000 1 ex.
20. Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – v okolí každoročně hnízdí, 17.5.2000 8 ex.
21. Kukačka obecná (Cuculus canorus) – běžná v době hnízdění, vzácně na tahu, v květnu 1999 stále 2 ex., 4.8.2000 se chytila do nárazové sítě
22. Lelek lesní (Caprimulgus europeus) – 15.8.1998 přeletěl 1 ex. v 10 hodin dopoledne nízko podél hnojiště pronásledován linduškami
23. Rorýs obecný (Apus apus) – v době hnízdění lovil nad hnojištěm potravu, 1.7.2000 17 ex.
24. Dudek chocholatý (Upupa epops) – vzácně na tahu, 18. – 19.4.1999 1 ex.
25. Skřivan lesní (Lullula arborea) – objevoval se na lokalitě pouze v době tahu, 10.3.2000 2 ex.
26. Skřivan polní (Alauda arvensis) – hojný pravidelně hnízdící druh, 25.6.2000 zpíval přímo nad hnojištěm, 8.10.2000 na poli 200 ex.
27. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – běžná v době hnízdění, v chladnějších dnech lovily vlaštovky hmyz nízko nad hnojištěm, 28.7.2000 35 ex.
28. Jiřička obecná (Delichon urbica) – rovněž hojná v době hnízdění, 28.7.2000 50 ex.
29. Linduška lesní (Anthus trivialis) – objevovala se na hnojišti v pohnízdní době, 6.8.2000 4 ex.
30. Linduška luční (Anthus pratensis) – pouze v době tahu, 21.9.2000 na poli 32 ex.
31. Konipas luční (Motacilla flava) - častý v době jarního i podzimního tahu, 19.4.1999 5 ex., 1.5.1999 4 ex. z toho 1 k.l.severoevropský (M.f.thunbergi), 14.8.2000 2 ex.
32. Konipas horský (Motacilla cinerea) – na hnojišti pravidelně v pohnízdní době, 2.8.1998 5 ex.
33. Konipas bílý (Motacilla alba) – pravidelně v době tahu a v hnízdní době, po vyhnízdění se konipasi objevili na hnojišti vždy ve větším počtu, 2.3.2000 8 ex., 12.7.2000 celkem 60 ex.
34. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – pozorován jenom v době tahu, 17.10.2000 1 ex.
35. Pěvuška modrá (Prunella modularis) – pravidelně v pohnízdní době v křovinách
36. Červenka obecná (Erithacus rubecula) – hojná v létě, 26.8.1998 8 ex.
37. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – velmi vzácný migrant, 20.8.1999 se chytil 1 ex. do nárazové sítě v 6 hodin ráno
38. Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – běžný v hnízdní době i za tahu, 14.6.1999 2 ex., 23.9.2000 5 ex.
39. Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) – na lokalitě se objevoval pouze v době začínajícího podzimního tahu, 6.8.2000 2 ex.
40. Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - výskyt pouze v době tahu, 7.5.2000 3 ex., 18.9.2000 1 ex.
41. Bělořit šedý (Oenathe oenathe) – pouze v době jarního tahu, 17.5.1999 1 ex. na poli
42. Kos černý (Turdus merula) – celoroční výskyt, v době hnízdění na hnojišti běžný
43. Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – nehojně po celý rok, 20.5.1999 6 ex., 23.12.2000 přelet 50 ex.
44. Drozd brávník (Turdus viscivorus) –v době tahu vzácně, v hnízdní a pohnízdní době byl hojný, 27.2.2000 1 ex., 26.8.1998 115 ex.
45. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) – hojný v hnízdní době i po vyhnízdění, 6.8.1999 5 ex.
46. Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) – na lokalitě pravidelně hnízdil, na hnojišti v pohnízdní době běžný, 16.5.2000 2 M zpívali v rákosí, 4.9.1999 1 ex.
47. Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) – u hnojiště byl chycen 1 juv. ex. 26.7.2000
48. Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) – v okolí nehnízdí, chycena pouze jednou 2.8.1998
49. Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) – na hnojišti se vyskytovala v pohnízdní době, 8.8.2000 1 ex.
50. Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) – každoročně hnízdící druh
51. Pěnice slavíková (Sylvia borin) – pravděpodobně na lokalitě hnízdila, 16.5.2000 2 ex. v rákosině, 26.7.2000 1 ex. na hnojišti
52. Pěnice černophlavá (Sylvia atricapilla) – objevovala se hlavně po vyhnízdění, 2.8.1998 5 ex.
53. Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) – chycen na hnojišti 24.7.1999
54. Budníček menší (Phylloscopus collybita) – na lokalitě se vyskytoval zejména v době podzimního tahu, 18.9.2000 15 ex.
55. Budníček větší (Phylloscopus trochilus) – objevoval se vzácně v době hnízdění, pravidelně v době tahu, 5.6.1999 1 ex., 2.8.1998 3 ex,
56. Lejsek šedý (Muscicapa striata) – pouze v době tahu, 8.8.2000 chycen 1 ex. do sítě
57. Lejsek malý (Ficedula parva) – pozorován 15. a 26.8.1998 v keřích u hnojiště
58. Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) – na lokalitě se objevoval rovněž v době začínajícího tahu, 6.8.2000 chycen 1 ex.
59. Sýkora lužní (Parus montanus) – nehojně v době po vyhnízdění, 18.8.1999 1 ex. v síti
60. Sýkora babka (Parus palustris) - méně častá v pohnízdním období v keřích u hnojiště
61. Sýkora modřinka (Parus caeruleus) – na lokalitě byla pozorována po celý rok
62. Sýkora koňadra (Parus major) – celoroční výskyt, v roce 2000 vyhnízdila v betonovém sloupu elektrického vedení
63. Brhlík lesní (Sitta europaea) – 11.8.1999 chycen do sítě 1 ex.
64. Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – na lokalitě pravidelně hnízdily 1-2 páry, po vyhnízdění se na hnojišti zřejmě shromažďovali i ptáci ze širšího okolí (v roce 1999 zde bylo okroužkováno 22 ex.), 1.10.2000 1 ex.
65. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) – vzácný, 19.11.2000 1 ex.
66. Sojka obecná (Garrulus glandarius) – výskyt po celý rok, 31.8.1999 8 ex., 26.12.1999 1 ex.
67. Straka obecná (Pica pica) – výskyt v mimohnízdní době, 21.1.2000 1 ex., 15.8.2000 hejno 20 ex.
68. Vrána obecná (Corvus corone) – celoroční výskyt, v blízkém okolí hnízdí, 2.1.2000 2 ex., 10.4.2000 10 ex.
69. Krkavec velký (Corvus corax) – některé roky byl na lokalitě běžný, 27.2.2000 nosil pár stavební materiál z hnojiště na hnízdo, 5.4.2000 9 ex.
70. Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – hojný v době tahu a po vyhnízdění, 5.4.2000 100 ex., 27.6.2000 na hnoji celkem 300 ex.
71. Vrabec domácí (Passer domesticus) – zjištěn pouze jednou, 26.7.2000 1 ex. v síti
72. Vrabec polní (Passer montanus) - byl kupodivu na lokalitě vzácný, byl pozorován pouze jednou 9.4.2000 1

ex.

73. Pěnkava obecná (Frigilla coelebs) – hojná zejména v době tahu, 30.3.2000 300 ex. na poli a na hnoji,

18.9.2000 100 ex .

74. Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) – vyskytoval se vzácněji v době tahu, 29.3.2000 1 ex.

75. Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) – 27.6.1999 přelet 2 ex., 18.9.2000 10 ex. na plevelech

76. Zvonek zelený (Carduelis chloris) – pozorován pouze za přeletu, 17.11.2000 3 ex.

77. Stehlík obecný (Carduelis carduelis) – 6.7.2000 pozorovány 2 ex. na přeletu

78. Konopka obecná (Carduelis cannabina) – vyskytovala se na lokalitě nehojně v hnízdní i mimohnízdní době,

30.5.1999 6 ex.

79. Křivka obecná (Loxia curvirostra) – i přes pro tento druh nezvyklé prostředí byl chycen na hnojišti juv.

samec 2.8.1998, 13.4.2000 pozorován 1 ex.

80. Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) – výskyt pouze v mimohnízdním období, 6.8.1999 chycen 1 ex.,26.12.1999

14 ex. na plevelech

81. Strnad obecný (Emberiza citrinella) – na lokalitě každoročně hnízdil, hojný po celý rok a v některých

zimách i ve větším množství, 13.2.2000 140 ex., 17.11.2000 60 ex.

82. Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) – pouze v době tahu, 26.2.2000 2 ex., 12.3.2000 15 ex.

Závěr

Touto prací jsme chtěli upozornit na ornitologicky zajímavé prostředí polních hnojišť. Pravidelným výzkumem tu

lze zjistit poměrně velké druhové zastoupení ptáků. Podobnou zkušenost má např. i M. Tichai (TICHAI 2000), který

na hnojištích v okrese Rakovník zjistil hnízdní výskyt dalších druhů ptáků, např. cvrčilky zelené (Locustella naevia),

konipasa lučního (Motacilla flava) a koroptve polní (Perdix perdix). V době tahu pozoroval čírku obecnou (Anas

crecca) a dalších 6 námi neuváděných druhů bahňáků – vodouše šedého (Tringa nebularia), pisíka obecného (Actitis

hypoleucos), jespáka malého (Calidris minuta), jespáka obecného (Calidris alpina), jespáka bojovného ( Philomachus

pugnax ) a vodouše tmavého (Tringa erythropus ). V oblasti Českého ráje byly u hnojišť pozorovány tyto vzácné

druhy – kulík písečný (Charadrius hiaticula), jespák šedý (Calidris temminckii), koliha malá (Numenius phaeopus) a

sněhule severní (Plectrophenax nivalis) (MRKÁČEK 2000). Doporučujeme ostatním ornitologům věnovat zvýšenou

pozornost tomuto biotopu.

Literatura

KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J. 2002: Predace poštolky obecné (Falco tinnunculus) a jiných predátorů na ptácích

chycených do nárazových sítí. Prunella 27: 12 – 15

MRKÁČEK Z. 2000: Ptáci Českého ráje. ČSOP Křižánky Jičín

TICHAI M. 2000: Výskyt a hnízdění konipasa lučního (Motacilla flava) na Rakovnicku v letech 1995-99. Zprávy

ČSO 51: 21-23

Ladislav Jasso & Jaroslav Klápště
1 Proseč 25, Semily, 513 01
2 Masarykova 591, Železný Brod, 468 22

Naposledy změněno pátek, 09 prosinec 2016 07:47

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 197 Jirka Rohlena 197 Jirka Rohlena 19.05.2022 Rákosník zpěvný Jirka Rohlena
295 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 192 Luboš Klikar 193 Luboš Klikar 19.05.2022 Koliha malá Jirka Rohlena
295 Zdeněk Souček 340 Jaroslav Vaněk 169 Zdeněk Souček 169 Zdeněk Souček 19.05.2022 Jespák malý Jirka Rohlena
276 Jirka Rohlena 329 Birdwatching.cz 145 Birdwatching.cz 145 Birdwatching.cz 19.05.2022 Kulík písečný Jirka Rohlena
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 136 Renata Hasilová 137 Renata Hasilová 17.05.2022 Ťuhýk obecný Vratislav Ježek
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 129 Vratislav Ježek 129 Vratislav Ježek 17.05.2022 Dudek chocholatý Zdeněk Souček
266 Pavel Mezulián 286 Michal Staněk 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 17.05.2022 Ťuhýk obecný Zdeněk Souček
256 Renata Hasilová 281 Jirka Rohlena 117 Patrik 117 Patrik 17.05.2022 Hrdlička divoká Zdeněk Souček
247 Blancherose 266 Pavel Mezulián 117 Michal Hlaváč 117 Michal Hlaváč 17.05.2022 Pěnice hnědokřídlá Zdeněk Souček
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 77 Josef Trojan 77 Josef Trojan 17.05.2022 Pěnice vlašská Zdeněk Souček
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 73 Pavel Mezulián 73 Pavel Mezulián 17.05.2022 Skřivan lesní Zdeněk Souček
212 Martin Horyna 246 Martin Horyna 70 Blancherose 70 Blancherose 17.05.2022 Dudek chocholatý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 69 Zdeněk Švajda 69 Zdeněk Švajda 17.05.2022 Křepelka polní Luboš Klikar
204 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 61 Miroslav Horák 61 Miroslav Horák 16.05.2022 Rorýs obecný Luboš Klikar
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 15.05.2022 Bělořit šedý Vratislav Ježek
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 15.05.2022 Rákosník velký Renata Hasilová
200 Ilona Jurečková 205 Michal Hlaváč 15.05.2022 Datel černý Renata Hasilová
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 15.05.2022 Vlha pestrá Renata Hasilová
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2022 Pěnice slavíková Josef Trojan
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2022 Konipas horský Josef Trojan
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2022 Strnad luční Josef Trojan
108 Josef Trojan 148 Martin Sochor 15.05.2022 Sedmihlásek hajní Josef Trojan
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 15.05.2022 Krutihlav obecný Josef Trojan
90 Radomír Zdarsa 108 David Kuba 15.05.2022 Strnad obecný Josef Trojan
48 Lenka Marianna 108 Josef Trojan 15.05.2022 Drozd brávník Josef Trojan
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2022 Mlynařík dlouhoocasý Josef Trojan
26 Jirka Sochor 49 Lenka Marianna 15.05.2022 Pěvuška modrá Josef Trojan
16 Tereza Froňková 35 Iveta Doleželová 15.05.2022 Králíček ohnivý Josef Trojan
11 Lenka Hodačová 26 Jirka Sochor 15.05.2022 Konipas bílý Josef Trojan
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 14.05.2022 Kolpík bílý Birdwatching.cz