Za ptáky do světa - Délta Dunaje

  • úterý, 05 červenec 2016 17:55

Řeka Dunaj se po dlouhých 2 840 km vlévá na území Rumunska do Černého moře. Nedaleko města Tulcea se dělí do tří ramen a vytváří rozsáhlou déltu. Severní rameno Chilia tvoří hranici s Ukrajinou a má délku 104 km. Střední rameno Sulina je nejmenší a má délku 71 km. Jižním ramenem Sfantul Gheorghe (Svatý Jiří) o délce 112 km protéká pětina objemu dunajské vody a je centrem lodní dopravy a turistiky na Dunaji. Celková rozloha dunajské délty je 4 178 km2 a z toho 82% leží na území Rumunska, zbytek patří Ukrajině. V déltě žije přibližně 15 000 lidí, kteří se živí ještě tradičním způsobem, zemědělstvím a rybářstvím. Z hlediska přírodovědného je délta Dunaje unikátním ekosystémem, ve kterém bylo dosud zjištěno 1 300 druhů rostlin a více než 3 800 druhů živočichů. Ptáků zde bylo pozorováno přibližně 300 druhů. Délta je významným hnízdištěm vodního ptactva. Hnízdí tu 5 druhů volavek, kormoráni, pelikáni, ibisové a kolpíci, kachny, husy, rackové a rybáci a mnoho dalších na vodu vázaných druhů ptáků. Kromě vlastní délty je pro ornitology přitažlivá i rumunská Dobrudža, krajina mezi dolním tokem Dunaje a Černým mořem. Jsou tu rozsáhlé pastviny a stepi, pahorky s křovinatými stráněmi a lesy i rozlehlá jezera a bažiny. Ve dnech 3.-14. května 2006 jsem se s cestovní kanceláří Carabus Louny zúčastnil přírodovědného zájezdu do Rumunska. Mezi účastníky zájezdu převažovali ornitologové a herpetologové, kteří se ještě dále dělili na „želvaře“ a „hadaře“. Právě proto byl program zájezdu velmi pestrý a obohatil mě nejen o zážitky ornitologické.

Histria

Rozvaliny starověkého města Histria leží na malém pahorku na březích jezera Sinoe uprostřed ploché stepní krajiny s rozsáhlými pastvinami a močály. V době našeho pobytu jsme tu pozorovali neuvěřitelné množství ptáků. Dominantním druhem tu byli všudypřítomní jespáci bojovní (Philomachus pugnax). Dále jsme tu z malé vzdálenosti pozorovali desítky jespáků obecných (Calidris alpina), malých (Calidris minuta) a křivozobých (Calidris ferruginea), břehouše černoocasé (Limosa limosa), vodouše rudonohé (Tringa totanus), bahenní (Tringa glareola), šedé (Tringa nebularia) a jednoho pěkně vybarveného vodouše tmavého (Tringa erythropus). Jednou nám před nohama vylétla i bekasina větší (Gallinago media). Hnízdit tu začínali tenkozobci opační (Recurvirostra avosetta) a všude tokaly desítky párů pisily čáponohé (Himantopus himantopus). Nad bažinami poletovali rybáci obecní (Sterna hirundo), malí (Sterna albifrons), bělokřídlí (Chlidonias leucopterus) a černí (Chlidonias niger). Potravu tu lovili i nádherní ouhorlíci stepní (Glareola pratincola). Na mělkých jezerech byly běžné husice liščí (Tadorna tadorna), různé druhy kachen, husy velké (Anser anser), labutě velké (Cygnus olor) a všemu tomu hemžení dominující pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus). Dopoledne přilétali lovit potravu desítky a někdy i stovky pelikánů a odpoledne se vraceli do délty. Jednou jich nad našimi hlavami přelétlo kvečeru směrem na sever dokonce 1 500 ex. během jedné hodiny. Pouze jednou jsme v této oblasti pozorovali pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus). Z rákosin v okolí jezer se ozývali bukači velcí (Botaurus stellaris) a přeletovali bukáčci malí (Ixobrachus minutus). Z pěvců bylo možné slyšet nejčastěji rákosníky proužkované (Acrocephalus schoenobaenus), méně často rákosníky obecné (Acrocephalus scirpaceus), velké (Acrocephalus arundinaceus) a plavé (Acrocephalus agricola). Na pastvinách v okolí Histrie byli běžní konipasi luční (Motacilla flava ssp. dombrowski a feldegg) a skřivani polní (Alauda arvensis). Často jsme zahlédli i mandelíky hajní (Coracias garrulus), dudky chocholaté (Upupa epops), lindušky rudokrké (Anthus cervinus) na tahu a vzácněji lindušku úhorní (Anthus campestris), dytíka úhorního (Burhinus oedicnemus) nebo bělořity šedé (Oenathe oenathe). Z dravců tu lovily potravu hlavně poštolky rudonohé (Falco vespertinus) a orel nejmenší (Hieraetus pennatus).
Z obojživelníků byla v oblasti Histrie běžná rosnička zelená (Hyla arborea) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Na březích jezera Sinoe byla velice hojná užovka podplamatá (Elaphe tessellata). A v areálu antického města Histria pozorovali herpetologové ještěrky travní (Podarcis taurica) a chytili i vzácnou metrovou štíhlovku kaspickou (Coluber jugularis). K nezapomenutelným zážitkům z tohoto místa patřil večerní koncert tisíců bahňáků před odletem na hnízdiště za severním polárním kruhem. Večer jsme usínali za houkání sýčka obecného (Athene noctua) a ráno nás budil hlas dudka chocholatého (Upupa epops). Úžasné místo.

Les u Babadagu

Turecké městečko Babadag leží uprostřed zvlněné krajiny s mnoha jezery a dubovými lesy na svazích kopců. Na počátku května tu v podrostu kvetlo několik druhů vstavačů a rozkvétaly tisíce pivoněk. Z ptáků tu byli velice hojní strnadi zahradní (Emberiza hortulana), žluvy hajní (Oriolus oriolus) i slavíci obecní (Luscinia megarhynchos). Několikrát jsem zahlédl i dudky chocholaté (Upupa epops), mandelíky hajní (Coracias garrulus) a vlhy pestré (Merops apiaster). K mému velkému překvapení se koroptve polní (Perdix perdix) vyskytovaly na lesních pasekách. Poprvé jsem tu pozoroval krahujce krátkoprstého (Accipiter breviceps) a sýkoru temnou (Parus lugubris). Na své si na této lokalitě přišli i herpetologové, kteří během jednoho půldne našli 20 želv žlutohnědých (Testudo graeca), krátkonožky evropské (Ablepharus kitaibelii) a odchytili a zase pustili 44 zmijí růžkatých (Vipera ammodytes).

Pahorky Bestepe

Podél Svatojiřského kanálu mezi přístavem Mahmudia a vesnicí Bestepe se rozkládají nevysoké pahorky. Jsou porostlé křovinami a je z nich nádherný výhled na déltu Dunaje. Velice hojný je tu strnad zahradní (Emberiza hortulana) a luční (Emberiza calandra), linduška úhorní (Anthus campestris), ťuhýk obecný (Lanius collurio) i bělořit šedý (Oenathe oenathe). Zpívali tu i skřivani lesní (Lullula arborea). U hnízdních nor jsme pozorovali vlhy pestré (Merops apiaster). Pahorky Bestepe jsou zřejmě významným lovištěm a hnízdištěm dravců. Během několika hodin jsme tu pozorovali všechny tři evropské druhy poštolek ( Falco tinnunculus 1 ex., Falco naumanni 2 ex., Falco vespertinus 10 ex.), ostříže lesního (Falco subbuteo), káni bělochvostou (Buteo rufinus), orla královského (Aquila heliaca) a dva orly mořské ( Haliaetus albicilla).

Délta Dunaje

Dunajská délta je po Volze druhou největší říční déltou v Evropě. Kromě tří hlavních ramen je tu nespočet vodních kanálů, slepých ramen, ostrovů a jezer. Rákosové porosty se rozkládají na ploše 1 560 km2 a poskytují tak množství úkrytů pro hnízdění vodního ptactva. Od roku 1991 je délta Dunaje zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO a celkem je chráněno 2 733 km2 území. Hnízdí tu kromě velkého množství vodních ptáků i největší populace pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus) v Evropě (8 000 ex.), 200 pelikánů kadeřavých (Pelecanus crispus) a 6 000 kormoránů malých (Phalacrocorax pygmaeus). Bohužel v době naší návštěvy vrcholila na Dunaji stoletá povodeň a hladina v déltě stoupla o 1 metr. Zaplavena byla rozsáhlá území, lužní lesy, jezera i ostrovy. Lodní doprava byla zastavena. Dunaj byl v místě našeho pobytu u vesnice Murighiol široký několik kilometrů, ale i přesto bylo stále na co se dívat. Nedaleko kempu začínaly hnízdit desítky párů rybáka bahenního (Chlidonias hybridus). Nad rákosím jsme občas zahlédli bukáčka malého (Ixobrachus minutus) a večer se tu ozýval chřástal kropenatý (Porzana porzana). Na zaplaveném jezeře Murighiol odpočívaly stovky labutí velkých (Cygnus olor). Potravu tu hledali rackové chechtaví (Larus ridibundus), malí (Larus minutus) a černohlaví (Larus melanocephalus), rybáci černí (Chlidonias niger) a bělokřídlí (Chlidonias leucopterus) a v mělké vodě se brodili ibisové hnědí (Plegadis falcinellus). Na přilehlých pastvinách byl běžný sysel obecný (Citellus citellus). Nahlédnout do ptačího ráje dunajské délty se nám snad podařilo při tříhodinové vyjížďce na loďkách. Při ní jsme pozorovali volavky popelavé (Ardea cinerea), bílé (Egretta alba), stříbřité (Egretta garzetta), červené (Ardea purpurea) a vlasaté (Ardeola ralloides), kormorány velké (Phalacrocorax carbo) a malé (Phalacrocorax pygmaeus), ibise hnědé (Plegadis falcinellus), kolpíky bílé (Platalea leucorodia), kvakoše noční (Nycticorax nycticorax) a na vodě i ve vzduchu stovky pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus). Jednou nám kolem loďky proletěli i 2 ledňáčci říční (Alcedo atthis). Pozorovali jsme tu potápky roháče (Podiceps cristatus) i potápku rudokrkou (Podiceps grisegena), racky a rybáky. Velmi hojné jsou v déltě Dunaje vrány šedé (Corvus cornix) a jedna z nich nedaleko nás zrovna vybrala hnízdo rybákům obecným (Sterna hirundo). Běžný tu je i mandelík hajní (Coracias garrulus). Náš průvodce, Ukrajinec, zřejmě brzy pochopil, že naším hlavním zájmem jsou ptáci, a proto se rozhodl nám ukazovat ptačí hnízda. Jakmile nějaké zahlédl, plnou rychlostí k němu zajel. Pokaždé se mu ucpala vrtule a potom pracně pomocí dlouhé tyče couval z rákosové houštiny. Naštěstí se hnízdní sezóna díky povodním trochu opozdila, a tak jsme si prohlédli jenom hnízda lysek černých (Fulica atra) a labutě velké (Cygnus olor). Během sedmi dnů pobytu v déltě Dunaje a rumunské Dobrudži jsme pozorovali 168 druhů ptáků.

Rady na cestu

Při cestování Rumunskem počítejte v některých úsecích s průměrnou rychlostí 30 km/hodinu. Silnice jsou nekvalitní a plné výmolů. Asi proto je skoro v každé vesnici pneuservis (Vulcanizer). Někteří rumunští řidiči jezdí dost riskantně. Předjíždějí třeba i na železničním přejezdu. I na hlavních tazích se můžete setkat s koňskými povozy. Ceny potravin a benzinu jsou srovnatelné s cenami u nás. Prodejny potravin jsou skoro v každé vesnici. V restauracích se dobře a levně najíte, obsluha je pomalejší. Kempy ve vnitrozemí (Histria, Murighiol) jsou méně vybavené a sociální zařízení je balkánské úrovně. Kempy u moře (např. Mamaia) jsou zařízené podstatně lépe. Zájemce o vyjížďku na lodičkách do délty Dunaje stojí tříhodinová plavba 40 lei (asi 300 Kč). Odjíždí se z malého přístavu u kempu Pelican asi 1 km za vesnicí Murighiol.

Napsal: Ladislav Jasso

Naposledy změněno pátek, 09 prosinec 2016 07:46

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte




Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
304 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 222 Jirka Rohlena 222 Jirka Rohlena 03.10.2022 Pěnkava jíkavec Jirka Rohlena
296 Zdeněk Souček 369 Vláďa Teplý 218 Jaroslav Vaněk 218 Jaroslav Vaněk 02.10.2022 Krkavec velký Josef Trojan
296 Birdwatching.cz 345 Jaroslav Vaněk 212 Luboš Klikar 213 Luboš Klikar 02.10.2022 Moudivláček lužní Josef Trojan
276 Jirka Rohlena 330 Birdwatching.cz 200 Zdeněk Souček 200 Zdeněk Souček 02.10.2022 Sýkora lužní Josef Trojan
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 196 Pavel Mezulián 197 Pavel Mezulián 01.10.2022 Moudivláček lužní Zdeněk Souček
273 Pavel Mezulián 303 Jan Veber 177 Birdwatching.cz 177 Birdwatching.cz 29.09.2022 Chaluha příživná Pavel Mezulián
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 153 Blancherose 153 Blancherose 29.09.2022 Jespák rezavý Pavel Mezulián
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 146 Vratislav Ježek 146 Vratislav Ježek 29.09.2022 Ostříž lesní Pavel Mezulián
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 29.09.2022 Konipas horský Zdeněk Souček
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 132 Michal Hlaváč 132 Michal Hlaváč 25.09.2022 Jespák písečný Zdeněk Souček
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 20.09.2022 Kulík bledý Jirka Rohlena
213 Martin Horyna 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 19.09.2022 Havran polní Miroslav Horák
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 114 Zdeněk Švajda 114 Zdeněk Švajda 19.09.2022 Kavka obecná Miroslav Horák
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 85 Josef Trojan 85 Josef Trojan 16.09.2022 Pěnice pokřovní Pavel Mezulián
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 77 Miroslav Horák 77 Miroslav Horák 11.09.2022 Jespák křivozobý Zdeněk Souček
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 11.09.2022 Luňák hnědý Pavel Mezulián
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 11.09.2022 Chocholouš obecný Pavel Mezulián
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 11.09.2022 Sokol stěhovavý Pavel Mezulián
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 10.09.2022 Jespák písečný Pavel Mezulián
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 10.09.2022 Kulík bledý Luboš Klikar
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 10.09.2022 Racek středomořský Zdeněk Souček
112 Josef Trojan 148 Martin Sochor 10.09.2022 Kulík písečný Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 09.09.2022 Chřástal polní Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 112 Josef Trojan 09.09.2022 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 09.09.2022 Kolpík bílý Jaroslav Vaněk
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 09.09.2022 Jespák šedý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 09.09.2022 Raroh velký Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 09.09.2022 Lyskonoh úzkozobý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 09.09.2022 Koroptev polní Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 09.09.2022 Jespák křivozobý Jaroslav Vaněk