Za ptáky do světa - Délta Dunaje

  • úterý, 05 červenec 2016 17:55

Řeka Dunaj se po dlouhých 2 840 km vlévá na území Rumunska do Černého moře. Nedaleko města Tulcea se dělí do tří ramen a vytváří rozsáhlou déltu. Severní rameno Chilia tvoří hranici s Ukrajinou a má délku 104 km. Střední rameno Sulina je nejmenší a má délku 71 km. Jižním ramenem Sfantul Gheorghe (Svatý Jiří) o délce 112 km protéká pětina objemu dunajské vody a je centrem lodní dopravy a turistiky na Dunaji. Celková rozloha dunajské délty je 4 178 km2 a z toho 82% leží na území Rumunska, zbytek patří Ukrajině. V déltě žije přibližně 15 000 lidí, kteří se živí ještě tradičním způsobem, zemědělstvím a rybářstvím. Z hlediska přírodovědného je délta Dunaje unikátním ekosystémem, ve kterém bylo dosud zjištěno 1 300 druhů rostlin a více než 3 800 druhů živočichů. Ptáků zde bylo pozorováno přibližně 300 druhů. Délta je významným hnízdištěm vodního ptactva. Hnízdí tu 5 druhů volavek, kormoráni, pelikáni, ibisové a kolpíci, kachny, husy, rackové a rybáci a mnoho dalších na vodu vázaných druhů ptáků. Kromě vlastní délty je pro ornitology přitažlivá i rumunská Dobrudža, krajina mezi dolním tokem Dunaje a Černým mořem. Jsou tu rozsáhlé pastviny a stepi, pahorky s křovinatými stráněmi a lesy i rozlehlá jezera a bažiny. Ve dnech 3.-14. května 2006 jsem se s cestovní kanceláří Carabus Louny zúčastnil přírodovědného zájezdu do Rumunska. Mezi účastníky zájezdu převažovali ornitologové a herpetologové, kteří se ještě dále dělili na „želvaře“ a „hadaře“. Právě proto byl program zájezdu velmi pestrý a obohatil mě nejen o zážitky ornitologické.

Histria

Rozvaliny starověkého města Histria leží na malém pahorku na březích jezera Sinoe uprostřed ploché stepní krajiny s rozsáhlými pastvinami a močály. V době našeho pobytu jsme tu pozorovali neuvěřitelné množství ptáků. Dominantním druhem tu byli všudypřítomní jespáci bojovní (Philomachus pugnax). Dále jsme tu z malé vzdálenosti pozorovali desítky jespáků obecných (Calidris alpina), malých (Calidris minuta) a křivozobých (Calidris ferruginea), břehouše černoocasé (Limosa limosa), vodouše rudonohé (Tringa totanus), bahenní (Tringa glareola), šedé (Tringa nebularia) a jednoho pěkně vybarveného vodouše tmavého (Tringa erythropus). Jednou nám před nohama vylétla i bekasina větší (Gallinago media). Hnízdit tu začínali tenkozobci opační (Recurvirostra avosetta) a všude tokaly desítky párů pisily čáponohé (Himantopus himantopus). Nad bažinami poletovali rybáci obecní (Sterna hirundo), malí (Sterna albifrons), bělokřídlí (Chlidonias leucopterus) a černí (Chlidonias niger). Potravu tu lovili i nádherní ouhorlíci stepní (Glareola pratincola). Na mělkých jezerech byly běžné husice liščí (Tadorna tadorna), různé druhy kachen, husy velké (Anser anser), labutě velké (Cygnus olor) a všemu tomu hemžení dominující pelikáni bílí (Pelecanus onocrotalus). Dopoledne přilétali lovit potravu desítky a někdy i stovky pelikánů a odpoledne se vraceli do délty. Jednou jich nad našimi hlavami přelétlo kvečeru směrem na sever dokonce 1 500 ex. během jedné hodiny. Pouze jednou jsme v této oblasti pozorovali pelikána kadeřavého (Pelecanus crispus). Z rákosin v okolí jezer se ozývali bukači velcí (Botaurus stellaris) a přeletovali bukáčci malí (Ixobrachus minutus). Z pěvců bylo možné slyšet nejčastěji rákosníky proužkované (Acrocephalus schoenobaenus), méně často rákosníky obecné (Acrocephalus scirpaceus), velké (Acrocephalus arundinaceus) a plavé (Acrocephalus agricola). Na pastvinách v okolí Histrie byli běžní konipasi luční (Motacilla flava ssp. dombrowski a feldegg) a skřivani polní (Alauda arvensis). Často jsme zahlédli i mandelíky hajní (Coracias garrulus), dudky chocholaté (Upupa epops), lindušky rudokrké (Anthus cervinus) na tahu a vzácněji lindušku úhorní (Anthus campestris), dytíka úhorního (Burhinus oedicnemus) nebo bělořity šedé (Oenathe oenathe). Z dravců tu lovily potravu hlavně poštolky rudonohé (Falco vespertinus) a orel nejmenší (Hieraetus pennatus).
Z obojživelníků byla v oblasti Histrie běžná rosnička zelená (Hyla arborea) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Na březích jezera Sinoe byla velice hojná užovka podplamatá (Elaphe tessellata). A v areálu antického města Histria pozorovali herpetologové ještěrky travní (Podarcis taurica) a chytili i vzácnou metrovou štíhlovku kaspickou (Coluber jugularis). K nezapomenutelným zážitkům z tohoto místa patřil večerní koncert tisíců bahňáků před odletem na hnízdiště za severním polárním kruhem. Večer jsme usínali za houkání sýčka obecného (Athene noctua) a ráno nás budil hlas dudka chocholatého (Upupa epops). Úžasné místo.

Les u Babadagu

Turecké městečko Babadag leží uprostřed zvlněné krajiny s mnoha jezery a dubovými lesy na svazích kopců. Na počátku května tu v podrostu kvetlo několik druhů vstavačů a rozkvétaly tisíce pivoněk. Z ptáků tu byli velice hojní strnadi zahradní (Emberiza hortulana), žluvy hajní (Oriolus oriolus) i slavíci obecní (Luscinia megarhynchos). Několikrát jsem zahlédl i dudky chocholaté (Upupa epops), mandelíky hajní (Coracias garrulus) a vlhy pestré (Merops apiaster). K mému velkému překvapení se koroptve polní (Perdix perdix) vyskytovaly na lesních pasekách. Poprvé jsem tu pozoroval krahujce krátkoprstého (Accipiter breviceps) a sýkoru temnou (Parus lugubris). Na své si na této lokalitě přišli i herpetologové, kteří během jednoho půldne našli 20 želv žlutohnědých (Testudo graeca), krátkonožky evropské (Ablepharus kitaibelii) a odchytili a zase pustili 44 zmijí růžkatých (Vipera ammodytes).

Pahorky Bestepe

Podél Svatojiřského kanálu mezi přístavem Mahmudia a vesnicí Bestepe se rozkládají nevysoké pahorky. Jsou porostlé křovinami a je z nich nádherný výhled na déltu Dunaje. Velice hojný je tu strnad zahradní (Emberiza hortulana) a luční (Emberiza calandra), linduška úhorní (Anthus campestris), ťuhýk obecný (Lanius collurio) i bělořit šedý (Oenathe oenathe). Zpívali tu i skřivani lesní (Lullula arborea). U hnízdních nor jsme pozorovali vlhy pestré (Merops apiaster). Pahorky Bestepe jsou zřejmě významným lovištěm a hnízdištěm dravců. Během několika hodin jsme tu pozorovali všechny tři evropské druhy poštolek ( Falco tinnunculus 1 ex., Falco naumanni 2 ex., Falco vespertinus 10 ex.), ostříže lesního (Falco subbuteo), káni bělochvostou (Buteo rufinus), orla královského (Aquila heliaca) a dva orly mořské ( Haliaetus albicilla).

Délta Dunaje

Dunajská délta je po Volze druhou největší říční déltou v Evropě. Kromě tří hlavních ramen je tu nespočet vodních kanálů, slepých ramen, ostrovů a jezer. Rákosové porosty se rozkládají na ploše 1 560 km2 a poskytují tak množství úkrytů pro hnízdění vodního ptactva. Od roku 1991 je délta Dunaje zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví organizace UNESCO a celkem je chráněno 2 733 km2 území. Hnízdí tu kromě velkého množství vodních ptáků i největší populace pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus) v Evropě (8 000 ex.), 200 pelikánů kadeřavých (Pelecanus crispus) a 6 000 kormoránů malých (Phalacrocorax pygmaeus). Bohužel v době naší návštěvy vrcholila na Dunaji stoletá povodeň a hladina v déltě stoupla o 1 metr. Zaplavena byla rozsáhlá území, lužní lesy, jezera i ostrovy. Lodní doprava byla zastavena. Dunaj byl v místě našeho pobytu u vesnice Murighiol široký několik kilometrů, ale i přesto bylo stále na co se dívat. Nedaleko kempu začínaly hnízdit desítky párů rybáka bahenního (Chlidonias hybridus). Nad rákosím jsme občas zahlédli bukáčka malého (Ixobrachus minutus) a večer se tu ozýval chřástal kropenatý (Porzana porzana). Na zaplaveném jezeře Murighiol odpočívaly stovky labutí velkých (Cygnus olor). Potravu tu hledali rackové chechtaví (Larus ridibundus), malí (Larus minutus) a černohlaví (Larus melanocephalus), rybáci černí (Chlidonias niger) a bělokřídlí (Chlidonias leucopterus) a v mělké vodě se brodili ibisové hnědí (Plegadis falcinellus). Na přilehlých pastvinách byl běžný sysel obecný (Citellus citellus). Nahlédnout do ptačího ráje dunajské délty se nám snad podařilo při tříhodinové vyjížďce na loďkách. Při ní jsme pozorovali volavky popelavé (Ardea cinerea), bílé (Egretta alba), stříbřité (Egretta garzetta), červené (Ardea purpurea) a vlasaté (Ardeola ralloides), kormorány velké (Phalacrocorax carbo) a malé (Phalacrocorax pygmaeus), ibise hnědé (Plegadis falcinellus), kolpíky bílé (Platalea leucorodia), kvakoše noční (Nycticorax nycticorax) a na vodě i ve vzduchu stovky pelikánů bílých (Pelecanus onocrotalus). Jednou nám kolem loďky proletěli i 2 ledňáčci říční (Alcedo atthis). Pozorovali jsme tu potápky roháče (Podiceps cristatus) i potápku rudokrkou (Podiceps grisegena), racky a rybáky. Velmi hojné jsou v déltě Dunaje vrány šedé (Corvus cornix) a jedna z nich nedaleko nás zrovna vybrala hnízdo rybákům obecným (Sterna hirundo). Běžný tu je i mandelík hajní (Coracias garrulus). Náš průvodce, Ukrajinec, zřejmě brzy pochopil, že naším hlavním zájmem jsou ptáci, a proto se rozhodl nám ukazovat ptačí hnízda. Jakmile nějaké zahlédl, plnou rychlostí k němu zajel. Pokaždé se mu ucpala vrtule a potom pracně pomocí dlouhé tyče couval z rákosové houštiny. Naštěstí se hnízdní sezóna díky povodním trochu opozdila, a tak jsme si prohlédli jenom hnízda lysek černých (Fulica atra) a labutě velké (Cygnus olor). Během sedmi dnů pobytu v déltě Dunaje a rumunské Dobrudži jsme pozorovali 168 druhů ptáků.

Rady na cestu

Při cestování Rumunskem počítejte v některých úsecích s průměrnou rychlostí 30 km/hodinu. Silnice jsou nekvalitní a plné výmolů. Asi proto je skoro v každé vesnici pneuservis (Vulcanizer). Někteří rumunští řidiči jezdí dost riskantně. Předjíždějí třeba i na železničním přejezdu. I na hlavních tazích se můžete setkat s koňskými povozy. Ceny potravin a benzinu jsou srovnatelné s cenami u nás. Prodejny potravin jsou skoro v každé vesnici. V restauracích se dobře a levně najíte, obsluha je pomalejší. Kempy ve vnitrozemí (Histria, Murighiol) jsou méně vybavené a sociální zařízení je balkánské úrovně. Kempy u moře (např. Mamaia) jsou zařízené podstatně lépe. Zájemce o vyjížďku na lodičkách do délty Dunaje stojí tříhodinová plavba 40 lei (asi 300 Kč). Odjíždí se z malého přístavu u kempu Pelican asi 1 km za vesnicí Murighiol.

Napsal: Ladislav Jasso

Naposledy změněno pátek, 09 prosinec 2016 07:46

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
297 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.04.2021 Čírka obecná Michal Hlaváč
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 146 Jaroslav Vaněk 146 Jaroslav Vaněk 17.04.2021 Rákosník proužkovaný Michal Hlaváč
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 142 Jirka Rohlena 142 Jirka Rohlena 17.04.2021 Chřástal vodní Michal Hlaváč
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 130 Pavel Mezulián 130 Pavel Mezulián 17.04.2021 Čáp černý Michal Hlaváč
257 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 114 Birdwatching.cz 114 Birdwatching.cz 17.04.2021 Čírka modrá Michal Hlaváč
256 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 113 Markéta Večeřová 113 Markéta Večeřová 17.04.2021 Bramborníček hnědý Michal Staněk
252 Renata Hasilová 270 Michal Staněk 111 Michal Staněk 112 Michal Staněk 17.04.2021 Lžičák pestrý Michal Staněk
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 105 Michal Hlaváč 105 Michal Hlaváč 17.04.2021 Strakapoud malý Michal Staněk
219 Vladimír Toman 257 Pavel Mezulián 102 Blancherose 104 Blancherose 17.04.2021 Lejsek černohlavý Michal Staněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 100 Renata Hasilová 100 Renata Hasilová 17.04.2021 Krutihlav obecný Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 91 Luboš Klikar 92 Luboš Klikar 17.04.2021 Pěnice černohlavá Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 87 Vratislav Ježek 87 Vratislav Ježek 17.04.2021 Jespák obecný Michal Staněk
198 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 78 Jindřich 78 Jindřich 17.04.2021 Bělořit šedý Michal Staněk
193 Martin Horyna 205 Markéta Večeřová 65 Zdeněk Švajda 65 Zdeněk Švajda 17.04.2021 Potápka roháč Michal Staněk
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 52 Miroslav Horák 52 Miroslav Horák 16.04.2021 Strnad obecný Miroslav Horák
174 Markéta Večeřová 199 Michal Hlaváč 46 Jirka Sochor 46 Jirka Sochor 16.04.2021 Luňák červený Miroslav Horák
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 16.04.2021 Lejsek černohlavý Jaroslav Vaněk
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 16.04.2021 Králíček ohnivý Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 16.04.2021 Linduška lesní Jaroslav Vaněk
107 David Kuba 148 Martin Sochor 16.04.2021 Budníček větší Jaroslav Vaněk
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 16.04.2021 Krutihlav obecný Jaroslav Vaněk
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 16.04.2021 Bělořit šedý Jaroslav Vaněk
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 16.04.2021 Dudek chocholatý Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 16.04.2021 Bramborníček hnědý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 16.04.2021 Čáp bílý Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 16.04.2021 Konipas luční Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 16.04.2021 Zrzohlávka rudozobá Jaroslav Vaněk
6 Daniel Horálek 15.04.2021 Brhlík lesní Jindřich
1 Pepa z Mrákova 15.04.2021 Sýkora babka Jindřich
1 Martin Vašíček 15.04.2021 Pěvuška modrá Jindřich